ContentView

دومین همایش خادمین موکب خدام الحسین روز جمعه ۲۱ مهرماه از ساعت ۹:۳۰ در مسجد الرحمن واقع در خیابان سپهبد قرنی، بعد از تقاطع طالقانی، کوچه شهید دهقانی نیا(خسرو) برگزار می گردد. حضور کلیه خادمین در برنامه مذکور الزامی می باشد. از کلیه خادمین محترم تقاضامندیم در روز همایش یک قطعه عکس ۳*۴ پشت نویسی شده به همراه داشته باشند.