ContentView

دومین گروه از تیم پیشرو خادمین، هفته گذشته به محل موکب اعزام شد و فعالیت خود را برای آماده سازی موکب برای مراسم اربعین ۱۳۹۷ آغاز نمود.